Cafe Moka Cầu Đất

  • Moka Cầu Đất
  •  mùi quyến rũ, vị ngot nhẹ hài hòa, hậu sâu lắng
  •  100% Moka Cầu đất sàn 18
  •  Cầu Đất, xã Xuân Trường
  •  Pha phin. Pha máy